Στόχοι

Ο δρόμος προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019 – Η ενδυνάμωση μιας νέας γενιάς πολιτών της ΕΕ (REP2019) στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς νέων ευρωπαίων πολιτών ικανού να αξιολογήσει κριτικά τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προτείνει καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση των πολιτών,  συμμετοχής στην ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή.  Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, απευθυνόμενο στους σπουδαστές που φοιτούν στο τελευταίο έτος του γυμνασίου.  Το πρόγραμμα κατάρτισης θα στοχεύσει επίσης στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

 Το έργο θα περιλαμβάνει 250 φοιτητές από αγροτικές περιοχές 5 διαφορετικών χωρών της ΕΕ – Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Ισπανία και Ρουμανία.  Πέντε μεταφραστικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν στις διάφορες χώρες

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα βασίζεται σε ένα σύνολο καινοτόμων και ποικίλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδια ρόλων που στοχεύουν στο να δείξουν πώς δημιουργείται η νομοθεσία της ΕΕ – από τη διαβούλευση ομάδων συμφερόντων / οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα πολιτικής με τον διαφορετικό ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ  νομοθετική διαδικασία.  Οι νέοι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τον ρόλο και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να κατανοήσουν τα οφέλη της συνεργασίας με άλλες χώρες προκειμένου να δημιουργήσουν καινοτόμα σενάρια για το μέλλον της Ένωσης.

Συνεργάτες

Pin It on Pinterest

Share This